HELLO BAMBOOLOVER!

Szukaj

Regulamin i Polityka prywatności

REGULAMIN www.bamboolove.pl 

§ 1. Postanowienia ogólne 

Sklep internetowy bamboolove.pl, działający pod adresem www.bamboolove.pl (dalej zwany bamboolove.pl), prowadzony jest przez Bamboolife Sp. z o.o. z siedzibą w Jabłonnie ul. Różowa 5/403 (05-110), wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru sądowego pod numerem wpisu 0000831397, NIP: 5361946273, Regon: 385681421. Pojęcie towaru powinno być rozumiane jako pieluchy jednorazowe oraz inne produkty dostępne i prezentowane na stronie internetowej www.bamboolove.pl Towary prezentowane w cheekypanda.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. 

§ 2. Zamówienia 

Zamówienia można składać całą dobę za pośrednictwem strony internetowej bamboolove.pl. Kupujący dokonując zakupu, składa zamówienie za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej www.bamboolove.pl. Po dokonaniu zamówienia Kupujący otrzymuje wiadomość e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji przez bamboolove.pl W sytuacji gdy kupiony produkt nie jest dostępny, bamboolove.pl przekaże taką informację Kupującemu. bamboolove.pl w tego typu przypadku ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Jeżeli została dokonana zapłata za produkt, bamboolove.pl zwróci pieniądze Kupującemu w ciągu 3 dni na wskazane przez Kupującego konto. W przypadku czasowej niedostępności towaru, bamboolove.pl może zaproponować zakup innego lub wysyłkę zamówionego towaru w późniejszym terminie, o ile Kupujący wyrazi na to zgodę. 

§ 3. Ceny 

Ceny podane przy produktach są podane w polskich złotych oraz zawierają podatek VAT. Cena opłaty za dostawę wyszczególniona jest oddzielnie w trakcie składania zamówienia i nie jest wliczona w cenę produktów prezentowanych na stronie www.bamboolove.pl. bamboolove.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów oraz poszerzania oferty o nowe produkty. 

§ 4. Formy płatności 

bamboolove.pl oferuje następujące formy płatności: – przelewem internetowym, kartą lub BLIK za pomocą systemu płatności internetowych „Przelewy 24”, PayU, lub płatności Shoplo - obsługiwane przez firmęBlue Media S.A z siedzibą w Sopocie, ul. Haffnera 6, kod pocztowy: 81-717, KRS: 0000320590.

§ 5. Realizacja zamówienia 

Potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez bamboolove.pl wysyłane jest w formie wiadomości e-mailowej. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności. Termin realizacji zamówień wynosi do 7 dni roboczych. Termin ten rozumiany powinien być jako czas, który upływa od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji, do momentu wysłania zamówionego produktu. bamboolove.pl realizuje wysyłkę zamówień za pośrednictwem usług firm kurierskich. bamboolove.pl nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Kupującego. bamboolove.pl wystawia faktury VAT na żądanie kupującego. Dokonując zakupu w bamboolove.pl, Kupujący wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu odbiorcy. 

§ 6. Prawo odstąpienia od umowy 

Konsument ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od daty odebrania towaru bez podania przyczyny. Zwrot towaru jest możliwy pod warunkiem, że towar jest niezniszczony, nie rozpakowany i nie był używany. Powyższe uprawnienie przysługuje Kupującemu będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego. Zwracany towar należy przesłać pod adres: Bamboolife spółka z o. o., ul. Różowa 5/403, 05-110 Jabłonna. Razem z towarem należy zwrócić otrzymany dowód zakupu. bamboolove.pl gwarantuje zwrot kwoty równiej cenie towaru bez kosztów dostawy. Koszty odesłania towaru pokrywa Kupujący. Pieniądze zostaną odesłane niezwłocznie po otrzymaniu przez Sprzedawcę przesyłki, na wskazany przez Kupującego numer rachunku bankowego. 

§ 7. Reklamacje 

W przypadku niezgodności towaru z umową, Kupującemu przysługuje prawo do reklamacji towaru w ciągu 2 lat od daty zakupu, pod warunkiem zawiadomienia bamboolove.pl o wadzie w ciągu dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni od momentu jej otrzymania. W sprawach związanych z reklamacjami można kontaktować się z nami pisząc na adres info@bamboolove.pl W przypadku uznania reklamacji, bamboolove.pl wymieni towar na nowy lub zwróci należność za reklamowany towar na rachunek bankowy wskazany przez Kupującego. W przypadku zastrzeżeń co do stanu przesyłki, uprzejmie prosimy o poinformowanie o tym dostawcy i wypełnienie w jego obecności protokołu potwierdzającego wady przesyłki. Przesłanie bamboolove.pl ww. dokumentu ułatwi proces rozpatrywania reklamacji. 

§ 8. Ochrona danych osobowych 

Dokonując zakupu w bamboolove.pl, Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z realizacją zamówienia. Administratorem danych osobowych jest Bamboolife Sp. z o.o. ul. Różowa 5/403, 05-110 Jabłonna. Dane osobowe podlegają ochronie stosownie do przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Każdy Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia. 

§ 9. Postanowienia końcowe 

bamboolove.pl dokłada należytej staranności, aby opis prezentowanych towarów jak najdokładniej odpowiadał rzeczywistości. Z uwagi na możliwość wystąpienia błędów podczas dokonywanej aktualizacji strony internetowej, ewentualne rozbieżności zostaną skorygowane przy realizacji zamówienia. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002 r., Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.) oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r., Nr 22, poz. 271 z późn. zm.). Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 15 maja 2018 r. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www.bamboolove.pl. W przypadku zamówień zawartych na podstawie wcześniejszych wersji Regulaminu, wiążące są zapisy obowiązujące w dniu złożenia zamówienia.


POLITYKA PRYWATNOŚCI

STRONY INTERNETOWEJ BAMBOOLOVE.PL

1. Dla Właściciela niniejszej strony internetowej, ochrona danych osobowych

Użytkowników jest sprawą najwyższej wagi. Dokłada on ogrom starań, aby

Użytkownicy czuli się bezpiecznie, powierzając swoje dane osobowe w trakcie

korzystania ze strony internetowej.

2. Użytkownik to osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna

nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną,

korzystająca z usług elektronicznych dostępnych w ramach strony internetowej.

3. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia zasady i zakres przetwarzania danych

osobowych Użytkownika, przysługujące mu prawa, jak też obowiązki administratora

tych danych, a także informuje o używaniu plików cookies.

4. Administrator stosuje najnowocześniejsze środki techniczne i rozwiązania

organizacyjne, zapewniające wysoki poziom ochrony przetwarzanych danych

osobowych oraz zabezpieczenia przed dostępem osób nieupoważnionych.

I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest Bamboolife spółka z o. o. z siedzibą przy:

ul. Różowa 5/403, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd

Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIV Gospodarczy,

pod numerem KRS: 0000831397, NIP: 5361946273 (zwany dalej: „Właściciel").

II. CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika w celu:

prawidłowego wykonania umów sprzedaży oraz informowania o statusie

realizacji zamówienia.

2. Oznacza to, że dane te są potrzebne w szczególności do

a. zarejestrowania się na stronie internetowej;

b. zawarcia umowy;

c. dokonania rozliczeń;

d. dostarczenia zamówionego przez Użytkownika towaru lub wykonanie usług;

e. korzystania przez Użytkownika z wszelkich uprawnień konsumenckich (np.

odstąpienie od umowy, rękojmia).

3. Użytkownik może również wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji

o nowościach i promocjach, co spowoduje, że administrator będzie również

przetwarzać dane osobowe w celu przesyłania Użytkownikowi informacji handlowych

dotyczących m.in. nowych produktów lub usług, promocji czy wyprzedaży.

4. Dane osobowe są również przetwarzane w ramach wypełnienia prawnych

obowiązków ciążących na administratorze danych oraz realizacji zadań w interesie

publicznym m.in. do wykonywania zadań związanych z bezpieczeństwem

i obronnością lub przechowywaniem dokumentacji podatkowej.

5. Dane osobowe mogą być również przetwarzane w celach marketingu

bezpośredniego produktów, zabezpieczenia i dochodzenia roszczeń lub ochrony

przed roszczeniami Użytkownika lub osoby trzeciej, jak również marketingu usług

i produktów podmiotów trzecich lub marketingu własnego, niebędącego

marketingiem bezpośrednim.

III. RODZAJ DANYCH

1. Administrator przetwarza następujące dane osobowe, których podanie jest

niezbędne do:

a. zarejestrowania się na stronie internetowej:

- imię i nazwisko;

- adres e-mail;

b. dokonywania zakupów za pomocą strony internetowej:

- imię i nazwisko;

- płeć;

- adres dostawy;

- numer telefonu;

- adres e-mail;

c. Dane podawane przez Użytkownika opcjonalnie:

- data urodzenia;

- numer PESEL (w przypadku żądania wystawienia faktury);

- numer NIP (w przypadku żądania wystawienia faktury dla przedsiębiorcy).

2. W przypadku odstąpienia od umowy bądź uznania reklamacji, gdy zwrot

należności następuje bezpośrednio na rachunek bankowy Użytkownika, w celu

dokonania zwrotu należności przetwarzamy również informacje dotyczące numeru

rachunku bankowego.

IV. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88,

dalej zwane: „rozporządzenie RODO".

2. Administrator przetwarza dane osobowe wyłącznie po uprzednim uzyskaniu zgody

Użytkownika, wyrażonej w chwili rejestracji na stronie internetowej lub w chwili

potwierdzenia dokonanej na stronie internetowej transakcji.

3. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest całkowicie

dobrowolne, jednakże brak jej udzielenia uniemożliwia zarejestrowanie się na stronie

internetowej oraz dokonywanie zakupów za pośrednictwem strony internetowej.

V. PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE UŻYTKOWNIKOWI

1. Użytkownik może w każdej chwili zażądać od administratora informacji o zakresie

przetwarzania danych osobowych.

2. Użytkownik może w każdej chwili zażądać poprawienia bądź sprostowania swoich

danych osobowych. Użytkownik może to również zrobić samodzielnie, po

zalogowaniu się na swoje konto.

3. Użytkownik może w każdej chwili wycofać swoją zgodę na przetwarzanie jego

danych osobowych, bez podawania przyczyny. Żądanie nieprzetwarzania danych

może dotyczyć wskazanego przez Użytkownika konkretnego celu przetwarzania np.

wycofanie zgody na otrzymywanie informacji handlowych bądź dotyczyć wszystkich

celów przetwarzania danych. Wycofanie zgody co do wszystkich celów

przetwarzania spowoduje, że konto Użytkownika zostanie usunięte ze strony

internetowej, wraz ze wszystkimi wcześniej przetwarzanymi przez administratora

danymi osobowymi Użytkownika. Wycofanie zgody nie wpłynie na już dokonane

czynności.

4. Użytkownik może w każdej chwili żądać, bez podawania przyczyny, aby

administrator usunął Jego dane. Żądanie usunięcia danych nie wpłynie na

dotychczas dokonane czynności. Usunięcie danych oznacza jednoczesne usunięcie

konta Użytkownika, wraz ze wszystkimi zapisanymi i przetwarzanymi do tej pory

przez administratora danymi osobowymi.

5. Użytkownik może w każdej chwili wyrazić sprzeciw przeciwko przetwarzaniu

danych osobowych, zarówno w zakresie wszystkich przetwarzanych przez

administratora danych osobowych Użytkownika, jak również jedynie w ograniczonym

zakresie np. co do przetwarzania danych w konkretnie wskazanym celu. Sprzeciw

nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności. Wniesienie sprzeciwu spowoduje

usunięcie konta Użytkownika, wraz ze wszystkimi zapisanymi i przetwarzanymi do tej

pory, przez administratora, danymi osobowymi.

6. Użytkownik może zażądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych, czy

to przez określony czas, czy też bez ograniczenia czasowego, ale w określonym

zakresie, co administrator będzie obowiązany spełnić. Żądanie to nie wpłynie na

dotychczas dokonane czynności.

7. Użytkownik może zażądać, aby administrator przekazał innemu podmiotowi,

przetwarzane dane osobowe Użytkownika. Powinien w tym celu napisać prośbę do

administratora, wskazując, jakiemu podmiotowi (nazwa, adres) należy przekazać

dane osobowe Użytkownika oraz jakie konkretnie dane Użytkownik życzy sobie, żeby

administrator przekazał. Po potwierdzeniu przez Użytkownika swojego życzenia,

administrator przekaże, w formie elektronicznej, wskazanemu podmiotowi, dane

osobowe Użytkownika. Potwierdzenie przez Użytkownika żądania jest niezbędne

z uwagi na bezpieczeństwo danych osobowych Użytkownika oraz uzyskanie

pewności, że żądanie pochodzi od osoby uprawnionej.

8. Administrator informuje Użytkownika o podjętych działaniach, przed upływem

miesiąca od otrzymania jednego z żądań wymienionych w poprzednich punktach.

VI. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Zasadniczo dane osobowe są przechowywane tylko tak długo, jak to jest

konieczne do wypełnienia zobowiązań umownych lub ustawowych, dla których

zostały one zgromadzone. Dane te zostaną usunięte natychmiast, gdy ich

przechowywanie nie będzie konieczne, w celach dowodowych, zgodnie z prawem

cywilnym lub w związku z ustawowym obowiązkiem przechowywania danych.

2. Informacje dotyczące umowy przechowuje się w celach dowodowych, przez okres

trzech lat, począwszy od końca roku, w którym zakończono relacje handlowe

z Użytkownikiem. Usunięcie danych nastąpi po upływie ustawowego terminu

przedawnienia dochodzenia roszczeń umownych.

3. Ponadto, administrator może zachować informacje archiwalne, dotyczące

zawartych transakcji, gdyż ich przechowywanie jest związane z przysługującymi

Użytkownikowi roszczeniami np. z tytułu rękojmi.

4. Jeśli żadna umowa nie została zawarta, między Użytkownikiem i Właścicielem,

dane osobowe Użytkownika są przechowywane do czasu usunięcia konta

Użytkownika na stronie internetowej. Usunięcie konta może nastąpić w wyniku

wysunięcia żądania przez Użytkownika, wycofania zgody na przetwarzanie danych

osobowych, bądź też zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania tych danych.

VII. POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH INNYM PODMIOTOM

1. Administrator może powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom

współpracującym z administratorem, w zakresie niezbędnym dla realizacji transakcji

np. w celu przygotowania zamówionego towaru oraz dostarczania przesyłek

lub przekazywania informacji handlowych, pochodzących od administratora (ostatnie dotyczy Użytkowników, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji

handlowych).

2. Poza celami wskazanymi w niniejszej Polityce Prywatności, dane osobowe

Użytkowników, nie będą w żaden sposób udostępniane osobom trzecim ani

przekazywane innym podmiotom, w celu przesyłania materiałów marketingowych

tych osób trzecich.

3. Dane osobowe Użytkowników strony internetowej nie są przekazywane poza

obszar Unii Europejskiej.

4. Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z przepisami wynikającymi z art. 13

ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia RODO.

VIII. PLIKI COOKIES

1. Strona internetowa używa plików cookies (ciasteczka) lub podobną technologię

(dalej łącznie nazywane: "cookies") do zbierania informacji o dostępie Użytkownika

do strony internetowej (np. za pomocą komputera lub smartfonu) oraz jego

preferencjach. Są one wykorzystywane m.in. w celach reklamowych i statystycznych

oraz w celu dostosowania strony internetowej do indywidualnych potrzeb

Użytkownika.

2. Pliki cookies to fragmenty informacji, które zawierają unikalny kod referencyjny,

który strona internetowa przesyła na urządzenie Użytkownika, w celu

przechowywania, a czasem śledzenia informacji dotyczących używanego

urządzenia. Zwykle nie pozwalają one zidentyfikować osoby Użytkownika. Ich

głównym zadaniem jest lepsze dopasowanie strony internetowej do Użytkownika.

3. Niektóre z plików cookies, występujące na stronie internetowej, są dostępne tylko

przez czas trwania danej sesji internetowej i wygasają po zamknięciu przeglądarki.

Inne pliki cookies służą do zapamiętywania Użytkownika, który po powrocie na stronę

internetową, jest na niej rozpoznawany. Są one wówczas zachowywane przed

dłuższy czas.

4. Pliki cookies używane na niniejszej stronie internetowej to:

________

5. Wszystkie pliki cookies, występujące na stronie internetowej, są ustalane przez

administratora.

6. Wszystkie pliki cookies, używane przez niniejszą stronę internetową, są zgodne

z obowiązującym prawem Unii Europejskiej.

7. Większość Użytkowników i niektórych przeglądarek mobilnych automatycznie

akceptuje pliki cookies. Jeżeli Użytkownik nie zmieni ustawień, pliki cookies zostaną

zapisane w pamięci urządzenia.

8. Użytkownik może zmienić preferencje dotyczące akceptacji plików cookies

lub zmienić przeglądarkę, aby móc otrzymać za każdym razem stosowne

powiadomienie, gdy funkcja cookies jest ustawiona. Aby zmienić ustawienia

akceptacji cookies, należy dostosować ustawienia w przeglądarce.

9. Warto pamiętać, że blokowanie lub usuwanie plików cookies może uniemożliwić

pełne korzystanie ze strony internetowej.

10. Pliki cookies będą wykorzystywane do niezbędnego zarządzania sesją, w tym:

a. Tworzenia specjalnej sesji logowania dla Użytkownika strony internetowej, aby

strona zapamiętała, że Użytkownik jest zalogowany, a jego żądania były

dostarczane w sposób skuteczny, bezpieczny i spójny;

b. Rozpoznawania Użytkownika, który już wcześniej odwiedził stronę

internetową, co pozwala na identyfikację liczby unikalnych użytkowników, którzy

skorzystali z serwisu i pozwala upewnić się co do wystarczającej pojemności

serwisu dla liczby nowych użytkowników;

c. Rozpoznawania, czy osoba odwiedzająca stronę internetową jest

zarejestrowana na stronie internetowej;

d. Rejestrowanie informacji z urządzenia Użytkownika, w tym: pliki cookies,

adres IP i informacje o używanej przeglądarce, w celu możliwości diagnozowania

problemów, administrowania i śledzenia Użytkowania witryny;

e. Dostosowywania elementów układu szaty graficznej lub zawartości strony

internetowej;

f. Zbierania informacji statystycznych o tym, jak Użytkownik korzysta ze strony,

w celu możliwości ulepszania witryny i stwierdzenia, które zakresy strony

internetowej są najbardziej popularne dla Użytkowników.